Κανονισμοί

Κανονισμοί του ηλεκτρονικού καταστήματος Bolf.gr. έως το 2022.12.31 εδώ.

Κανονισμοί του ηλεκτρονικού καταστήματος Bolf.gr. έως το 2023.07.02 εδώ.

Κανονισμοί του ηλεκτρονικού καταστήματος Bolf.gr. έως το 2023.10.19 εδώ.

Κανονισμοί του ηλεκτρονικού καταστήματος Bolf.gr από 20.10.2023

I. Ορισμοί

 • Οι όροι που χρησιμοποιούνται στους Κανόνες και Κανονισμούς σημαίνουν:
 • 1.1 Πελάτης - ένα φυσικό πρόσωπο, ένα νομικό πρόσωπο ή μια οργανωτική μονάδα που δεν είναι νομικό πρόσωπο και στην οποία αναγνωρίζεται ρητά από το νόμο η δικαιοπρακτική ικανότητα, ο οποίος πραγματοποιεί μια παραγγελία από το Κατάστημα,
 • 1.2 Αστικός Κώδικας - ο νόμος της 23ης Απριλίου 1964 (Επίσημη Εφημερίδα του 2018, σημείο 1025, όπως τροποποιήθηκε),
 • 1.3 Κανονισμοί - οι παρόντες Κανονισμοί για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών εντός του Ηλεκτρονικού Καταστήματος Bolf.gr,
 • 1.4 Ηλεκτρονικό Κατάστημα (Store) - η ηλεκτρονική υπηρεσία που διατίθεται στη διεύθυνση www.bolf.gr, μέσω της οποίας ο Πελάτης μπορεί, ιδίως, να πραγματοποιεί παραγγελίες,
 • 1.5 Εμπορεύματα - τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο Διαδικτυακό Κατάστημα,
 • 1.6 Σύμβαση πώλησης - σύμβαση πώλησης αγαθών, όπως ορίζεται από τον Αστικό Κώδικα, που συνάπτεται μεταξύ της Bolf Sp. z o.o. και του Πελάτη, η οποία συνάπτεται με τη χρήση της υπηρεσίας του Διαδικτυακού Καταστήματος με σκοπό τη διενέργεια πωλήσεων μέσω του Διαδικτύου και την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για το σκοπό αυτό.
 • 1.7 Νόμος για τα δικαιώματα των καταναλωτών - Νόμος της 30ής Μαΐου 2014. (Επίσημη Εφημερίδα του 2019, σημείο 134),
 • 1.8 Νόμος για την παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα - Νόμος της 18ης Ιουλίου 2002 για την παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα ( Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του 2019, σημείο 123),
 • 1.9 Παραγγελία - δήλωση βούλησης του Πελάτη, η οποία αποσκοπεί άμεσα στη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης, προσδιορίζοντας ιδίως το είδος και τον αριθμό των αγαθών,
 • 1.10 Καταναλωτής - νοείται το φυσικό πρόσωπο που προβαίνει σε δικαιοπραξία που δεν συνδέεται άμεσα με την οικονομική ή επαγγελματική του δραστηριότητα και το φυσικό πρόσωπο που προβαίνει σε δικαιοπραξία που συνδέεται άμεσα με την οικονομική ή επαγγελματική του δραστηριότητα, όταν το περιεχόμενο της εν λόγω συναλλαγής υποδηλώνει ότι δεν έχει επαγγελματικό χαρακτήρα για το εν λόγω πρόσωπο, ιδίως ως αποτέλεσμα του αντικειμένου της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, που διατίθεται βάσει των διατάξεων του Κεντρικού Μητρώου και των πληροφοριών για την επιχειρηματική δραστηριότητα,
 • 1.11 Πωλητής - Bolf Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στη Zielona Góra, οδός Kożuchowska 32.

II. Γενικές διατάξεις

 • 2.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν τους κανόνες για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος που διατίθεται στη διεύθυνση www.bolf.gr και τους κανόνες για τη χρήση των υπηρεσιών που προορίζονται για τους πελάτες του καταστήματος,
 • 2.2 Οι παρόντες κανονισμοί είναι οι κανονισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 8 του νόμου περί ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
 • 2.3 Το διαδικτυακό κατάστημα Bolf.gr, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.bolf.gr, διευθύνεται από την εταιρεία "BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" με έδρα στη Zielona Góra, εγγεγραμμένη με αριθμό: 0000529285 στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου που τηρείται από το Περιφερειακό Δικαστήριο στη Zielona Góra - 8ο Οικονομικό Τμήμα του Εθνικού Δικαστικού Μητρώου, NIP: 9291861064, REGON: 081225888, διεύθυνση: οδός Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, εφεξής καλούμενη επίσης ως Bolf Sp. z o.o. ή Πωλητής- στοιχεία επικοινωνίας:
  Bolf Sp. z o.o. οδός Kożuchowska 32 65-364 Zielona Góra
  NIP: PL9291861064 REGON: 081225888
  Ερωτήσεις σχετικά με τις παραγγελίες μπορούν να απευθύνονται στο shop@bolf.gr ή στο τηλ: +302111996310 (χρέωση σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του εκάστοτε φορέα).
  Ερωτήματα σχετικά με ανταλλαγές, επιστροφές και παράπονα μπορούν να απευθύνονται στο shop@bolf.gr ή στο τηλέφωνο: +302111996310 (χρέωση σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του εκάστοτε φορέα εκμετάλλευσης).
 • 2.4 Οι παρόντες κανόνες ορίζουν ιδίως
  • α. κανόνες για την εγγραφή και τη χρήση λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα,
  • β. τους όρους και τις προϋποθέσεις υποβολής ηλεκτρονικών παραγγελιών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού καταστήματος,
 • 2.5 Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι το σύστημα ΤΠΕ που χρησιμοποιεί ο Πελάτης πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις:
  • α. προαιρετικά προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.
  • β.ελάχιστη ανάλυση οθόνης 1024x768
  • γ. Java Script
 • 2.6 Για να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα, ο Πελάτης θα πρέπει να αποκτήσει μόνος του πρόσβαση σε σταθμό εργασίας υπολογιστή ή τερματική συσκευή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο,
 • 2.7 Σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς, η Bolf Sp. z o.o. που διαχειρίζεται το κατάστημα Bolf.gr διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την παροχή υπηρεσιών μέσω του διαδικτυακού καταστήματος σε άτομα κάτω των 18 ετών. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι δυνητικοί πελάτες θα ειδοποιούνται για τα παραπάνω,
 • 2.8 Οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή μέσω ενός συνδέσμου στην αρχική σελίδα του www.bolf.gr και να τους κατεβάσουν και να τους εκτυπώσουν,
 • 2.9 Οι πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά που δίνονται στους δικτυακούς τόπους του Καταστήματος, ιδίως οι περιγραφές τους, οι τεχνικές παράμετροι και οι παράμετροι χρήσης και οι τιμές, συνιστούν πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 71 του Αστικού Κώδικα,
 • 2.10 Τα αγαθά που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ως παιδικά ενδύματα προορίζονται για παιδιά από 3 ετών και πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό την επίβλεψη ενηλίκων,

III. Κανόνες χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος

 • 3.1 Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί αγορές στο Κατάστημα με την εγγραφή του λογαριασμού του Πελάτη ή χωρίς εγγραφή,
 • 3.2 Η εγγραφή πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση και αποδοχή μιας φόρμας εγγραφής που διατίθεται σε μία από τις σελίδες του Καταστήματος,
  • 3.2.2 Με την εγγραφή λογαριασμού, ο Πελάτης αποκτά πρόσβαση στο ιστορικό των αγορών του και μόνιμη πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και τη δυνατότητα τροποποίησής τους για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο διαχειριστής δικαιούται να τα επεξεργάζεται σε σχέση με την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων τεκμηρίωσης των πωλήσεων. Επιπλέον, ο λογαριασμός του Πελάτη επιτρέπει την εύκολη επιστροφή ή καταγγελία των αγορασθέντων προϊόντων.
  • 3.2.3 Ο καταχωρημένος λογαριασμός Πελάτη διαγράφεται 5 έτη μετά την τελευταία αγορά, εάν δεν υπάρχει καμία αγοραστική δραστηριότητα.
  • 3.2.4 Ο Πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τον διαχειριστή να διαγράψει τον λογαριασμό του Πελάτη αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον διαχειριστή admin@bolf.com
 • 3.3Σε περίπτωση αγορών χωρίς εγγραφή, ο Πελάτης θα λάβει μαζί με το μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας έναν κωδικό πρόσβασης και έναν κωδικό πρόσβασης, ο οποίος θα του επιτρέψει να δημιουργήσει λογαριασμό πελάτη και στο στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, π.χ. για να παρακολουθήσει το στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας, να αλλάξει τη διεύθυνση παράδοσης ή να επιστρέψει ή να διαμαρτυρηθεί για τα προϊόντα που αγόρασε.
 • 3.4 Διαχειριστής της βάσης δεδομένων πελατών του Καταστήματος είναι η Bolf Sp. z o.o. με έδρα στη Zielona Góra στη διεύθυνση οδός Kożuchowska 32,
  Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, δηλ. για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους όρους των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων και με σκοπό τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεσή της σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις και, στη συνέχεια, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται από τους γενικά εφαρμοστέους νόμους.
  Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της παραγγελίας σύμφωνα με τους κανόνες και τους κανονισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες που απορρέουν από την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων του διαχειριστή στον τομέα των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Η παροχή προσωπικών δεδομένων είναι προαιρετική, ωστόσο είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της συμφωνίας πώλησης. Η παράλειψη παροχής δεδομένων εμποδίζει την εκτέλεση της παραγγελίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, στο βαθμό που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της υπηρεσίας, μπορούν να διατεθούν σε οντότητες που παρέχουν υποστήριξη στον διαχειριστή βάσει υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης σύμφωνα με τις συναφθείσες συμφωνίες ανάθεσης της επεξεργασίας, καθώς και σε οντότητες και αρχές που είναι εξουσιοδοτημένες βάσει των εφαρμοστέων κανονισμών.
 • 3.5 Εάν ο Αγοραστής δώσει ξεχωριστή συγκατάθεση, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς στο βαθμό που αναφέρεται στο περιεχόμενο της συγκατάθεσης που δόθηκε,
 • 3.6 Ο Πελάτης μπορεί να συμφωνήσει να λαμβάνει ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ενημερωτικό δελτίο sms κατά την εγγραφή του ή σε μεταγενέστερο στάδιο, τσεκάροντας το αντίστοιχο πλαίσιο. Η έκφραση της παραπάνω συγκατάθεσης ισοδυναμεί με τη συγκατάθεση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Bolf Sp. z o. o. για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης των δικών της προϊόντων, καθώς και στην αποστολή στην παρεχόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και στον αριθμό τηλεφώνου με ηλεκτρονικά μέσα ή/και με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών τελικών συσκευών, εμπορικών πληροφοριών, όπως αυτές ορίζονται στο νόμο της 18ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την Bolf Sp. z o. o. με έδρα στη Zielona Góra. Η συγκατάθεση που δίνεται είναι εθελοντική και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή Διαγραφή από τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS,;
 • 3.7 Οι πελάτες που έχουν καταχωρήσει λογαριασμό πελάτη έχουν μόνιμη πρόσβαση στα δεδομένα τους και τη δυνατότητα διόρθωσής τους, συνδεόμενοι στο λογαριασμό τους μέσω του www.bolf.gr. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη λογαριασμού Πελάτη, κάθε Πελάτης έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στις πληροφορίες που έχει παράσχει και οι οποίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα διόρθωσης (διόρθωσης), διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων. Ο αγοραστής έχει επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συγκατάθεση που έδωσε χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της, καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Η δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων σας εξαρτάται γενικά από τη νομική βάση στην οποία βασίζεται η συγκεκριμένη επεξεργασία. Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα, αρκεί να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας admin@bolf.com.
 • 3.8 Η Bolf Sp. z o.o. μπορεί να στερήσει από τον Πελάτη το δικαίωμα χρήσης του Διαδικτυακού Καταστήματος, καθώς και να περιορίσει την πρόσβαση του Πελάτη σε ορισμένους ή όλους τους πόρους του Διαδικτυακού Καταστήματος, με άμεση ισχύ σε περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάζει τους Όρους και Προϋποθέσεις, και ιδίως όταν ο Πελάτης:
  • α. παρέσχε κατά την εγγραφή του στο Διαδικτυακό Κατάστημα στοιχεία που είναι αναληθή, ανακριβή ή ξεπερασμένα, παραπλανητικά ή παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων,
  • β. Ο πελάτης έχει παραβιάσει τα προσωπικά δικαιώματα τρίτων μέσω του διαδικτυακού καταστήματος, ιδίως τα προσωπικά δικαιώματα άλλων πελατών του διαδικτυακού καταστήματος,
  • γ. έχει επιδείξει άλλη συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί από την Bolf Sp. z o.o. ότι παραβιάζει τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου ή τους γενικούς κανόνες χρήσης του Διαδικτύου ή ότι βλάπτει τη φήμη της Bolf Sp. z o.o.,
 • 3.9 Ένα πρόσωπο που έχει στερηθεί το δικαίωμα χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν μπορεί να εγγραφεί ξανά χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Bolf Sp. z o.o.,
 • 3.10 Ο πελάτης υποχρεούται ιδίως να:
  • α. να μην παρέχει ή μεταδίδει περιεχόμενο που απαγορεύεται από το νόμο, π.χ. περιεχόμενο που προωθεί τη βία, είναι δυσφημιστικό ή παραβιάζει τα προσωπικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα τρίτων,
  • β. να χρησιμοποιεί το Διαδικτυακό Κατάστημα με τρόπο που δεν διαταράσσει τη λειτουργία του, ιδίως μέσω της χρήσης ειδικού λογισμικού ή συσκευών,
  • γ. να μην προβαίνει σε ενέργειες όπως: αποστολή ή ανάρτηση ανεπιθύμητων εμπορικών πληροφοριών (spam) εντός του διαδικτυακού καταστήματος,
  • δ. να χρησιμοποιείτε το διαδικτυακό κατάστημα με τρόπο που δεν διαταράσσει τους άλλους πελάτες και την Bolf Sp. z o.o.,
  • ε. να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε περιεχόμενο που τοποθετείται εντός του διαδικτυακού καταστήματος μόνο για προσωπική του χρήση,
  • στ. να χρησιμοποιεί το κατάστημα Διαδικτύου με τρόπο που να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του νόμου που ισχύει στη Δημοκρατία της Πολωνίας, τις διατάξεις των παρόντων Κανόνων καθώς και με τις γενικές αρχές χρήσης του Διαδικτύου,
 • 3.11 Η αποδοχή των κανονισμών ισοδυναμεί με συγκατάθεση για τη λήψη τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή, όπως απαιτείται από τις διατάξεις του νόμου της 11ης Μαρτίου 2004 για τον φόρο αγαθών και υπηρεσιών.
 • 3.12 Στην ενότητα Επικοινωνία θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων που επιβλέπει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η Bolf Sp. z o. o. Σε περίπτωση πιθανής παραβίασης των δικαιωμάτων σας, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί του. Από ενδιαφέρον για την ασφάλεια των δεδομένων των πελατών μας, όλες οι παρατηρήσεις θα επανεξεταστούν αμέσως, ώστε να διασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • 3.13 Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τον ιστότοπο www.denley.pl παρέχονται στην Πολιτική απορρήτου.

IV. Διαδικασία σύναψης της σύμβασης πώλησης και επεξεργασίας της παραγγελίας

 • 4.1 Για τη σύναψη σύμβασης πώλησης μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, είναι απαραίτητο να μεταβείτε στον ιστότοπο www.bolf.gr, να προβείτε σε επιλογή των προϊόντων, της μάρκας, του χρώματος και του μεγέθους τους, κάνοντας τα επόμενα τεχνικά βήματα με βάση τα μηνύματα που εμφανίζονται στον Πελάτη και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο,
 • 4.2 Η επιλογή των παραγγελθέντων αγαθών από τον Πελάτη γίνεται με την προσθήκη τους στο καλάθι,
 • 4.3 Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης της παραγγελίας - μέχρι να πατηθεί το κουμπί "Παραγγελία και πληρωμή". - ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τα δεδομένα που έχει εισάγει και όσον αφορά την επιλογή των αγαθών. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να ακολουθήσει τα μηνύματα που εμφανίζονται στον Πελάτη και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο,
 • 4.4 Αφού ο Πελάτης που χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, θα εμφανιστεί μια περίληψη της παραγγελίας που έκανε. Η περίληψη της παραγγελίας που έγινε θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με:
  • α. το αντικείμενο της παραγγελίας,
  • β. τη μοναδιαία και συνολική τιμή των παραγγελθέντων προϊόντων και τα έξοδα παράδοσης,
  • γ. τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής,
  • δ. τον επιλεγμένο τρόπο παράδοσης,
  • ε. το χρόνο παράδοσης
 • 4.5 Για την αποστολή της παραγγελίας είναι απαραίτητο να αποδεχθείτε το περιεχόμενο των κανονισμών, να δηλώσετε τα προσωπικά δεδομένα που χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά και να πατήσετε το κουμπί "Παραγγελία και πληρωμή".
 • 4.6 Ο Πελάτης θα λάβει, εντός 14 ημερών από την υποβολή της παραγγελίας, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί στην παραγγελία, πληροφορίες που περιέχουν αίτημα για την αποστολή γνώμης σχετικά με το προϊόν που αγόρασε ή/και τη συναλλαγή στο κατάστημα Bolf.gr, η οποία μπορεί να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Bolf.gr,
 • 4.7 Εάν ο Πελάτης έχει δώσει τη συγκατάθεση που αναφέρεται στην παρ. 3.7(β) τις υπηρεσίες:
  • TrustMate S.A. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, Πολωνία, KRS: 0000737597, NIP: 8971854393, REGON: 369980751.
  • Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Κολωνία, Γερμανία, εμπορικό μητρώο (HRB) 32735, NIP-EU: DE 812 947 877
  • Grupa Okazje Sp. z o.o., Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, KRS: 0000513788, NIP: 725 207 12 27, REGON: 101681944.
  • Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Βαρσοβία, KRS: 0000420780, NIP: 5272677009, REGON: 146127300.
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
  θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πελάτη, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται στην παραγγελία, τη γνώμη του για το προϊόν που αγόρασε, συμπληρώνοντας μια έρευνα. Οι γνώμες που λαμβάνονται με αυτόν τον τρόπο για προϊόντα, υπηρεσίες, πωλητές ή παρόχους υπηρεσιών παρέχουν σε άλλους Αγοραστές πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων και την εξυπηρέτηση στα ηλεκτρονικά καταστήματα.
 • 4.8 Η αποστολή μιας παραγγελίας από τον Πελάτη αποτελεί δήλωση βούλησης να συνάψει σύμβαση με την Bolf Sp. z o.o. Συμφωνία Πωλήσεων, σύμφωνα με το περιεχόμενο των Κανονισμών,
 • 4.9 Η σύμβαση πώλησης συνάπτεται στην πολωνική γλώσσα, με περιεχόμενο σύμφωνο με τους Κανονισμούς κατά τη στιγμή της επιβεβαίωσης της αποδοχής της παραγγελίας από την Bolf Sp. z o.o.
 • 4.10 Οι προσφορές δεν συνδυάζονται μεταξύ τους. Είναι δυνατή η χρήση ενός εκπτωτικού κωδικού ανά παραγγελία.

V. Απόκτηση αγαθών στο πλαίσιο ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών εντός της ΕΕ για υποκείμενους στον ΦΠΑ που έχουν ταυτοποιηθεί για τους σκοπούς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών

 • 5.1 Πότε μια δραστηριότητα/πράξη θεωρείται ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών; Μια δραστηριότητα θεωρείται ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • α. τα αγαθά θα εξαχθούν από το έδαφος της χώρας, που νοείται ως το έδαφος της Δημοκρατίας της Πολωνίας, και πραγματοποιούνται με σκοπό την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 7 του νόμου περί ΦΠΑ στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από το έδαφος της Πολωνίας,
  • β. η συναλλαγή έχει πραγματοποιηθεί προς όφελος αντισυμβαλλομένου ο οποίος είναι υποκείμενος στον ΦΠΑ που έχει αναγνωριστεί για τους σκοπούς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών στο έδαφος της ΕΕ,
 • 5.2Ποιος είναι αντισυμβαλλόμενος για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές;
  Ο αντισυμβαλλόμενος είναι υποκείμενος στον ΦΠΑ που έχει ταυτοποιηθεί για τους σκοπούς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών εντός της ΕΕ (δηλ. διαθέτει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ της ΕΕ) ή είναι νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που δεν είναι υποκείμενος στον ΦΠΑ και έχει ταυτοποιηθεί για τους σκοπούς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών εντός της ΕΕ (δηλ. διαθέτει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ της ΕΕ),
 • 5.3Για να πραγματοποιήσετε ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών στο κατάστημά μας, επιλέξτε "Εταιρεία" στα στοιχεία παραγγελίας, επιλέξτε τη χώρα προορισμού της παράδοσης και σημειώστε την επιλογή "Είμαι υπόχρεος καταβολής ΦΠΑ στην ΕΕ". Παραγγέλνω χωρίς ΦΠΑ και δεσμεύομαι να τον εξοφλήσω εντός της χώρας μου".
  Μετά τη θετική επαλήθευση των στοιχείων του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού ΦΠΑ της ΕΕ, θα σας τιμολογήσουμε σύμφωνα με τους κανονισμούς με συντελεστή ΦΠΑ 0,

VI. Παράδοση

 • 6.1Η παράδοση των αγαθών πραγματοποιείται στις χώρες που αναφέρονται στον ιστότοπο click στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο πελάτης κατά την παραγγελία,
 • 6.2 Η παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών πραγματοποιείται μέσω: Paczkomaty InPost", μόνο στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας, και προσωπική παραλαβή στο κατάστημα χαρτικών στη διεύθυνση οδός Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra. Το κόστος παράδοσης περιγράφεται λεπτομερώς στη σελίδα κάντε κλικ εδώ. Εκτός Πολωνίας, η παράδοση γίνεται μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών DHL και του Πολωνικού Ταχυδρομείου,
 • 6.3 Η περίοδος παράδοσης είναι 2 έως 4 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που ο Πελάτης αποστέλλει την παραγγελία. Η παράδοση των διεθνών αποστολών διαρκεί από 7 έως 10 εργάσιμες ημέρες,
 • 6.4 Οι Πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στους παρόντες Κανονισμούς ανά πάσα στιγμή μέσω ενός συνδέσμου που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου denley.pl, να τους κατεβάσουν και να τους εκτυπώσουν. Η καταγραφή, η εξασφάλιση, η διάθεση και η επιβεβαίωση στον Πελάτη των ουσιωδών διατάξεων της Σύμβασης Πώλησης των αγαθών πραγματοποιείται με την αποστολή στον Πελάτη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, ηλεκτρονικού τιμολογίου, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 32 του νόμου περί ΦΠΑ.

VII. Τιμές και τρόποι πληρωμής

 • 7.1 Οι τιμές των Αγαθών αναφέρονται σε πολωνικά ζλότυ και περιλαμβάνουν όλα τα συστατικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (που διακρίνεται με βάση τον συντελεστή), τους δασμούς και τυχόν άλλα συστατικά στοιχεία,
 • 7.2 Ο Πελάτης μπορεί να καταβάλει την τιμή:
  • α. με τραπεζικό έμβασμα στον ακόλουθο αριθμό τραπεζικού λογαριασμού: mBank: αριθμός λογαριασμού: 53 1140 1850 0000 2925 9200 1005 SWIFT : BREXPLPWMBK,
  • β. με πληρωμή μέσω PayU, Paypal,
  • γ. με μετρητά και κάρτα κατά την προσωπική παραλαβή σε κατάστημα χαρτικών ειδών,
  • δ. πληρωμή μέσω Visa ή Mastercard. Η πιστωτική κάρτα χρεώνεται την επομένη της παραγγελίας.
  • ε. αναβολή πληρωμής - Πληρωμή μετά
 • 7.3 Οι παραγγελίες με την επιλογή αντικαταβολής (αντικαταβολή) μπορούν να γίνουν μόνο μέχρι το μέγιστο ποσό των 1.000 PLN. Παραγγελίες για ποσά που υπερβαίνουν το όριο των 1.000 PLN πραγματοποιούνται μόνο με την επιλογή προπληρωμής.

  VIII. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση

 • 8.1. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης εντός προθεσμίας 14 ημερών χωρίς να αιτιολογήσει την υπαναχώρησή του και χωρίς να επιβαρυνθεί με οποιαδήποτε έξοδα, εκτός από τα έξοδα που αναφέρονται στα σημεία 8.6, 8.8.
 • 8.2. Η προθεσμία για την υπαναχώρηση: α. από τη σύμβαση πώλησης - από την παραλαβή των αγαθών από τον καταναλωτή ή από τρίτο μέρος διαφορετικό από τον μεταφορέα που υπέδειξε ο καταναλωτής, και στην περίπτωση σύμβασης πώλησης που περιλαμβάνει πολλαπλά αγαθά που παραδίδονται χωριστά, σε παρτίδες ή σε μέρη - από την παραλαβή του τελευταίου αγαθού, παρτίδας ή μέρους αυτού, β. για άλλες συμβάσεις, από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.
 • 8.3. Ο Καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση υποβάλλοντας δήλωση υπαναχώρησης στον Πωλητή (π.χ. δήλωση με τη μορφή επιστολής που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του εντύπου που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Καταστήματος, υποβάλλοντας δήλωση στον ιστότοπο του Καταστήματος). Bolf Sp. z o.o., οδός Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, τηλ: +302111996310, (Δευ-Παρ, 7 π.μ. - 3 μ.μ.), shop@bolf.gr. Η αποστολή της δήλωσης πριν από την προθεσμία αρκεί για την τήρηση της προθεσμίας.
 • 8.4. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης, η σύμβαση θεωρείται ότι δεν έχει συναφθεί.
 • 8.5. Ο Πωλητής επιστρέφει αμέσως, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης του Καταναλωτή από τη σύμβαση, στον Καταναλωτή όλες τις πληρωμές που πραγματοποίησε ο Καταναλωτής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης των αγαθών με την επιφύλαξη της ρήτρας 8.7. Ο Πωλητής επιστρέφει την πληρωμή χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Καταναλωτής, εκτός εάν ο Καταναλωτής έχει συμφωνήσει ρητά σε διαφορετική μέθοδο επιστροφής που δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τον Καταναλωτή. Ο Πωλητής μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή της πληρωμής που έλαβε από τον Καταναλωτή έως ότου παραλάβει πίσω τα αγαθά ή έως ότου ο Καταναλωτής προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για την επιστροφή τους, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
 • 8.6. Εάν ο Καταναλωτής έχει επιλέξει τρόπο παράδοσης των Αγαθών διαφορετικό από τη φθηνότερη συνήθη μέθοδο παράδοσης που προσφέρει ο Πωλητής, ο Πωλητής δεν υποχρεούται να επιστρέψει στον Καταναλωτή τυχόν πρόσθετα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο Καταναλωτής.
 • 8.7. Ο Καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει τα αγαθά στον Πωλητή αμέσως, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Για την τήρηση της προθεσμίας αρκεί η επιστροφή των αγαθών πριν από τη λήξη της. Παρακαλούμε να μας στείλετε τα αγαθά πίσω στη διεύθυνση: Bolf Sp. z o.o. οδός Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra.
 • 8.8. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών.
 • 8.9. Ο Καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει μία από τις μορφές που προσφέρει ο Πωλητής για την επιστροφή των αγαθών: αποστολή της επιστροφής μέσω της υπηρεσίας δεμάτων InPost ή της Poczta Polska. Για τη χρήση μιας από αυτές τις επιλογές επιστροφής των αγαθών, θα χρεωθεί τέλος 15 PLN (κόστος αποστολής + πάγιο τέλος χειρισμού). Το ποσό που θα μεταφέρουμε για τα επιστρεφόμενα Αγαθά θα μειωθεί κατά την αξία αυτή. Λεπτομέρειες και οδηγίες αποστολής υπάρχουν στη διεύθυνση bolf.gr. Εάν η υπαναχώρηση από τη σύμβαση πραγματοποιήθηκε μετά την έκδοση του ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο αγοραστής θα λάβει διορθωτικό ηλεκτρονικό τιμολόγιο με το οποίο συμφωνεί.
 • 8.10. Ο καταναλωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε μειωμένη αξία των αγαθών που προκύπτει από τη χρήση των αγαθών πέραν της αναγκαίας για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.
 • 8.11. Ο καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης στην περίπτωση συμβάσεων:
  • α. στις οποίες το αντικείμενο της εκτέλεσης είναι ένα μη επανακατασκευασμένο αντικείμενο που παράγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή προορίζεται να καλύψει τις εξατομικευμένες ανάγκες του καταναλωτή,
  • β. στις οποίες το αντικείμενο της εκτέλεσης είναι αντικείμενο που παρέχεται σε σφραγισμένη συσκευασία η οποία δεν μπορεί να επιστραφεί μετά το άνοιγμα για λόγους υγείας ή υγιεινής, εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί μετά την παράδοση.

IX. Εθελούσιο δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση, το λεγόμενο επιστροφή αγαθών.

 • 9.1. Παρά το νόμιμο δικαίωμα του Καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να επιστρέψει τα αγαθά στον Πωλητή που ορίζεται στο κεφάλαιο VIII των Όρων και Προϋποθέσεων, εισάγεται το δικαίωμα εκούσιας υπαναχώρησης από τη σύμβαση και επιστροφής των αγαθών στον Πωλητή που ορίζεται στο παρόν κεφάλαιο.
 • 9.2 Ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει οικειοθελώς από τη συναφθείσα σύμβαση πώλησης εντός 30 ημερών χωρίς να αιτιολογήσει την υπαναχώρησή του και χωρίς να επιβαρυνθεί με έξοδα, εκτός από τα έξοδα που ορίζονται στις παραγράφους 9.8., 9.10., 9.11. και 9.12.
 • 9.3. Η περίοδος οικειοθελούς αποχώρησης:
  α. από τη σύμβαση πώλησης αρχίζει από την παραλαβή των Αγαθών από τον Καταναλωτή ή από τρίτο μέρος, εκτός του μεταφορέα που έχει υποδείξει ο Καταναλωτής και, στην περίπτωση σύμβασης πώλησης που περιλαμβάνει πολλαπλά Αγαθά που παραδίδονται χωριστά, σε παρτίδες ή σε μέρη, από την παραλαβή του τελευταίου Αγαθού, παρτίδας ή μέρους αυτού, β. για άλλες συμβάσεις, από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.
 • 9.4. Ο Καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει οικειοθελώς από τη σύμβαση, υποβάλλοντας δήλωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση στον Πωλητή (π.χ. δήλωση με τη μορφή επιστολής που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χρησιμοποιώντας υπόδειγμα εντύπου που διατίθεται στον ιστότοπο του Καταστήματος, υποβάλλοντας δήλωση στον ιστότοπο του Καταστήματος). Bolf Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, τηλ:+302111996310, (Δευ-Παρ, 8 π.μ. - 4 μ.μ.), shop@bolf.gr. Η αποστολή της δήλωσης πριν από την προθεσμία αρκεί για την τήρηση της προθεσμίας.
 • 9.5. Για τους σκοπούς των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και της λειτουργίας του Καταστήματος, η "οικειοθελής αποχώρηση από μια σύμβαση" αναφέρεται επίσης ως "επιστροφή".
 • 9.6. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης, η σύμβαση θεωρείται ότι δεν έχει συναφθεί.
 • 9.7. Ο Πωλητής επιστρέφει αμέσως, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης εκούσιας υπαναχώρησης του Καταναλωτή από τη σύμβαση, στον Καταναλωτή όλες τις πληρωμές που πραγματοποίησε ο Καταναλωτής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης των αγαθών με την επιφύλαξη της παραγράφου
 • 9.8. Ο Πωλητής επιστρέφει την πληρωμή χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Καταναλωτής, εκτός εάν ο Καταναλωτής έχει συμφωνήσει ρητά σε διαφορετικό τρόπο επιστροφής που δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για τον Καταναλωτή. Ο Πωλητής μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή των πληρωμών που έλαβε από τον Καταναλωτή μέχρι να παραλάβει τα αγαθά ή μέχρι ο Καταναλωτής να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για την επιστροφή τους, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
 • 9.9. Εάν ο Καταναλωτής έχει επιλέξει τρόπο παράδοσης των Αγαθών διαφορετικό από τον φθηνότερο συνήθη τρόπο παράδοσης που προσφέρει ο Πωλητής, ο Πωλητής δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τον Καταναλωτή για τυχόν πρόσθετα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο Καταναλωτής.
 • 9.10. Ο Καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει τα Αγαθά στον Πωλητή αμέσως, αλλά το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία υπαναχώρησε οικειοθελώς από τη σύμβαση. Για την τήρηση της προθεσμίας αρκεί η επιστροφή των αγαθών πριν από την προθεσμία. Παρακαλούμε να μας στείλετε τα αγαθά πίσω στη διεύθυνση: Bolf Sp. z o.o. οδός Kożuchowska 32 , 65-364 Zielona Góra.
 • 9.11. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών.
 • 9.12. Ο Καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει μία από τις μορφές που προσφέρει ο Πωλητής για την επιστροφή των αγαθών: αποστολή της επιστροφής μέσω της υπηρεσίας δεμάτων InPost ή της Poczta Polska. Για τη χρήση μιας από αυτές τις επιλογές επιστροφής των αγαθών θα χρεωθεί τέλος 15 PLN (κόστος ταχυδρομείου + πάγιο τέλος χειρισμού). Το ποσό που θα μεταφέρουμε για τα επιστρεφόμενα Αγαθά θα μειωθεί κατά την αξία αυτή. Λεπτομέρειες και οδηγίες αποστολής υπάρχουν στη διεύθυνση denley.pl/returns. Εάν η οικειοθελής υπαναχώρηση από τη σύμβαση πραγματοποιήθηκε μετά την έκδοση του ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο αγοραστής θα λάβει διορθωτικό ηλεκτρονικό τιμολόγιο με το οποίο συμφωνεί.
 • 9.13. Ο καταναλωτής ευθύνεται για κάθε μείωση της αξίας των αγαθών που προκύπτει από τη χρήση τους πέραν της αναγκαίας για την εξακρίβωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.
 • 9.14. Η παράταση της νόμιμης προθεσμίας για την υποβολή δήλωσης υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης και για την επιστροφή των αγαθών στον Πωλητή από 14 ημέρες σε 30 ημέρες είναι δικαίωμα που δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του νόμιμου δικαιώματος του Καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να επιστρέψει τα αγαθά στον Πωλητή που ορίζεται στο κεφάλαιο VIII των Όρων και Προϋποθέσεων, ούτε περιορίζει το δικαίωμα αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.
 • 9.15. Ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο Καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα οικειοθελούς υπαναχώρησης περιγράφεται στην ενότητα "Ανταλλαγές και επιστροφές" του Καταστήματος, η οποία είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην επιστροφή που αναφέρεται στο παρόν κεφάλαιο των Όρων και Προϋποθέσεων.
 • 9.16. Το εκούσιο δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για τον Καταναλωτή στην περίπτωση συμβάσεων:
  • α. στις οποίες το αντικείμενο της εκτέλεσης είναι ένα μη επανακατασκευασμένο αντικείμενο που παράγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή προορίζεται να καλύψει τις εξατομικευμένες ανάγκες του καταναλωτή,
  • β. στις οποίες το αντικείμενο της παροχής είναι αντικείμενο που παρέχεται σε σφραγισμένη συσκευασία η οποία δεν μπορεί να επιστραφεί μετά το άνοιγμα για λόγους υγείας ή υγιεινής, εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί μετά την παράδοση.

X. Παράπονα σχετικά με αγαθά και εγγύηση

 • 10.1 Ο Πωλητής υποχρεούται να παραδώσει τα Αγαθά χωρίς ελαττώματα και ευθύνεται έναντι του Πελάτη που είναι Καταναλωτής για τη μη συμμόρφωση των Αγαθών με τη συμφωνία (Εγγύηση) σύμφωνα με τους όρους του Νόμου περί Δικαιωμάτων του Καταναλωτή. Η ευθύνη του Πωλητή βάσει της Εγγύησης αποκλείεται σε σχέση με τους Πελάτες που δεν είναι Καταναλωτές.
 • 10.2 Παράπονα για τα αγορασθέντα Αγαθά μπορούν να υποβληθούν για παράδειγμα: με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση (shop@bolf.gr) ή εγγράφως με επιστολή στη διεύθυνση: Bolf Sp. z o.o., οδός Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra.
 • 10.3 Κατά την υποβολή καταγγελίας, ο Πωλητής συνιστά να παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη, να περιγράφει με ακρίβεια τους λόγους της καταγγελίας και τις αξιώσεις κατά του Πωλητή και, εάν είναι δυνατόν, να επισυνάπτει έγγραφο που επιβεβαιώνει την πώληση ή φωτοαντίγραφό
 • 10.4 Ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξετάσει κάθε καταγγελία εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει τον Αγοραστή για τις ενέργειες που έγιναν και την έκβαση της καταγγελίας.
 • 10.5 Ο Πελάτης που ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την Εγγύηση υποχρεούται:
  • α. θέτει τα αγαθά που υπόκεινται σε επισκευή ή αντικατάσταση στη διάθεση του Πωλητή για παραλαβή,
  • β. σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, να επιστρέψει αμέσως τα Αγαθά με έξοδα του Πωλητή στη διεύθυνση: Bolf Sp. z o.o. οδός Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra.
 • 10.6 Προκειμένου να καταστεί δυνατή η παραλαβή των αγαθών από τον Πωλητή, ο Πελάτης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα από τα δύο έντυπα που προσφέρονται από τον Πωλητή, χωρίς χρέωση, τα οποία είναι γενικά διαθέσιμα, για να στείλει πίσω τα αγαθά στο πλαίσιο της απαίτησης: 1) αποστολή του δέματος σε οποιοδήποτε μηχάνημα αποστολής δεμάτων InPost, 2) αποστολή του δέματος σε οποιοδήποτε κατάστημα του Ταχυδρομείου. Λεπτομέρειες σχετικά με τις προαναφερθείσες μορφές επιστροφής των Αγαθών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Καταστήματος στην ενότητα Παράπονα. Η χρήση από τον Πελάτη άλλων μορφών επιστροφής των Αγαθών στο πλαίσιο της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής που αποστέλλεται με αντικαταβολή, είναι αποδεκτή μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης για την εν λόγω μορφή επιστροφής των Αγαθών με εκπρόσωπο του Πωλητή στο τηλέφωνο 68 888 03 33. Τα παραπάνω ισχύουν αναλόγως και για την επιστροφή των Αγαθών σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση βάσει των διατάξεων περί εγγύησης.
 • 10.7 Σε περίπτωση δικαιολογημένης καταγγελίας, τα έξοδα αντικατάστασης ή επισκευής, συμπεριλαμβανομένων των ταχυδρομικών εξόδων που σχετίζονται με την καταγγελία των αγαθών, βαρύνουν τον Πωλητή.
 • 10.8 Στη διαδικασία υποβολής καταγγελιών, ο Πωλητής δεν προβλέπει τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
 • 10.9 Η Bolf Sp. z o.o. δεν είναι κατασκευαστής των αγαθών. Ο κατασκευαστής ευθύνεται για την εγγύηση των πωλούμενων Αγαθών υπό τους όρους και για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην κάρτα εγγύησης. Εάν το έγγραφο εγγύησης προβλέπει τέτοια δυνατότητα, ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει τις απαιτήσεις του στο πλαίσιο της εγγύησης απευθείας στο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης, η διεύθυνση του οποίου αναφέρεται στην κάρτα εγγύησης.
 • 10.10 Εάν η καταγγελία αναγνωριστεί μετά την έκδοση του ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο αγοραστής θα λάβει διορθωτικό ηλεκτρονικό τιμολόγιο με το οποίο συμφωνεί.

XI. Παράπονα σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

 • 11.1 Η Bolf Sp. z o.o. λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει την πλήρως ορθή λειτουργία του Καταστήματος στο βαθμό που προκύπτει από τις τρέχουσες τεχνικές γνώσεις και αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξαλείψει όλες τις παρατυπίες που αναφέρονται από τους Πελάτες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,
 • 11.2 Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως την Bolf Sp. z o.o. για τυχόν παρατυπίες ή διακοπές στη λειτουργία της υπηρεσίας ηλεκτρονικό κατάστημα,
 • 11.3 Παρατυπίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Καταστήματος, ο Πελάτης μπορεί να τις αναφέρει εγγράφως στην ακόλουθη διεύθυνση: Bolf Sp. z o.o., οδός Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: shop@bolf.gr ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας,
 • 11.4 Στην καταγγελία, ο Πελάτης θα πρέπει να αναφέρει το όνομά του, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, το είδος και την ημερομηνία της παρατυπίας που σχετίζεται με τη λειτουργία του Καταστήματος,
 • 11.5 Η Bolf Sp. z o.o. αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξετάσει κάθε καταγγελία εντός 14 ημερών και, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, να ενημερώσει τον Πελάτη εντός της περιόδου αυτής για το πότε θα εξεταστεί η καταγγελία,·

XII. Τελικές διατάξεις

 • 12.1 Η Bolf Sp. z o.o. είναι ο ιδιοκτήτης όλων των φωτογραφιών, γραφικών και λογότυπων των προϊόντων και κατέχει πλήρη πνευματικά δικαιώματα σε αυτά. Η Bolf Sp. z o.o. κατέχει επίσης τις κατάλληλες άδειες χρήσης των εικόνων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαφημιστικών banners. Η αντιγραφή, η επεξεργασία, η κοινοποίηση και η δημοσίευσή τους, καθώς και η χρήση τους για σκοπούς πωλήσεων απαγορεύεται και απειλείται με ποινικές κυρώσεις. Η Bolf Sp. z o.o. δεν επιτρέπει τη χρήση, τη διάδοση και τη διανομή τους χωρίς γνώση και γραπτή συγκατάθεση υπό την απειλή αξιώσεων για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και διάπραξη κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • 12.2 Η επίλυση ενδεχόμενων διαφορών που προκύπτουν μεταξύ της Bolf Sp. z o.o. και ενός Πελάτη-καταναλωτή υποβάλλεται στα αρμόδια δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
 • 12.3 Η επίλυση ενδεχόμενων διαφορών που προκύπτουν μεταξύ της Bolf Sp. z o.o. που διαχειρίζεται ένα διαδικτυακό κατάστημα και ενός μη καταναλωτή Πελάτη υποβάλλεται στα δικαστήρια που έχουν δικαιοδοσία στην έδρα της Bolf Sp. z o.o,
 • 12.4 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την επιγραμμική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την επιγραμμική επίλυση καταναλωτικών διαφορών) (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.L αριθ. 165, σ. 1), οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να επιλύουν τις διαφορές τους με τους εμπόρους που συνάπτουν διαδικτυακές συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών εξωδικαστικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της ΕΕ. Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί χρησιμοποιώντας το έντυπο που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Bolf Sp. z o.o. για τους σκοπούς αυτής της διαδικασίας είναι shop@bolf.gr.
 • 12.5 Ο Πελάτης που είναι καταναλωτής από τη Δημοκρατία της Πολωνίας έχει το δικαίωμα να επιλύει παράπονα και να προβάλλει αξιώσεις: 1) μέσω δραστηριοτήτων διαμεσολάβησης των επαρχιακών εμπορικών επιθεωρητών, 2) ενώπιον των μόνιμων φιλικών δικαστηρίων καταναλωτών στις επαρχιακές εμπορικές επιθεωρήσεις.
 • 12.6 Σε θέματα που δεν ρυθμίζονται στο παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πολωνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Αστικού Κώδικα, του νόμου περί δικαιωμάτων των καταναλωτών, του νόμου περί παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, του νόμου περί πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και άλλων σχετικών διατάξεων του πολωνικού δικαίου.
 • 12.7 Τα μέρη αποκλείουν την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών.
pixel